Proč dovolená na lodi?

Lodní říční putování, jedinečné zážitky z cestování.

Bez lodního průkazu, bez zkoušek, přesto kapitánem lodě

Vše vás naučíme, na lodi zacvičíme, lodní trasu poradíme

Originální aktivní dovolená, která vás jednoduše nadchne...


  Všeobecné smluvní podmínky

Platnost od 16.10.2015

I. Úvodní ustanovení

Všeobecné smluvní podmínky Cestovní kanceláře SP Praha s.r.o., se sídlem Dědinova 2010/17, 148 00 Praha 11, IČ: 26714591 (dále jen CK SP Praha) upravují vzájemné smluvní vztahy mezi CK SP Praha a zákazníkem, kterým může být jak fyzická tak právnická osoba (dále jen zákazník), v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů České republiky.

Všeobecné smluvní podmínky CK SP Praha jsou platné pro všechny služby cestovního ruchu poskytované cestovní kanceláří a tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a CK SP Praha, resp. zákazníkem a provozovatelem prostřednictvím CK SP Praha.

V případě zprostředkovaných pronájmů mohou platit odlišné či doplňující ustanovení jednotlivých charterových společností, které mohou mít přednost před těmito podmínkami; v takových případech je pak předmět a doba pronájmu jakož i způsob úhrady pronájmu určen konkrétní smlouvou o pronájmu uzavřenou mezi nájemcem a pronajímatelem prostřednictvím CK SP Praha. V případě pronájmu přímého je pak předmět a doba pronájmu, jakož i způsob úhrady pronájmu, určen konkrétní smlouvou o pronájmu uzavřenou mezi nájemcem a CK SP Praha

CK SP Praha poskytuje své služby bez omezení, pouze osoby mladší 18 let mohou využívat služeb CK SP Praha jen v doprovodu osoby starší 18 let.

Pro pronájmy lodí v České republice, jejichž provozovatelem je přímo společnost SP Praha (lodě půjčovny Praha Holešovice), platí zvláštní Všeobecné smluvní podmínky pro pronájem rekreačních plavidel na Vltavě a Labi, které naleznete zde.

II. Smluvní vztah a vzájemné povinnosti

Účastníkem smluvního vztahu je na jedné straně CK SP Praha, event. prostřednictvím CK SP Praha příslušná charterová společnost – a to buď přímo prostřednictvím sítě vlastních prodejních míst nebo nepřímo, prostřednictvím autorizovaných prodejců, se kterými má CK SP Praha uzavřenou smlouvu o provizním prodeji. Na straně druhé je zákazník.

Předmětem smluvního vztahu, ve kterém jsou práva a povinnosti smluvních stran upravovány těmito podmínkami je

a) pronájem rekreačních plavidel v zahraničí, k jejichž řízení není zapotřebí příslušné oprávnění k vedení plavidla ani žádné zkoušky, přičemž délka takovýchto plavidel nepřesahuje 15m a konstrukční rychlost je menší než 20 km/h.

b) pronájem rekreačních plavidel v zahraničí, k jejichž vedení je potřebné příslušné oprávnění k vedení plavidla

c) pronájem rekreačních plavidel v tuzemsku, k jejichž vedení je potřebné příslušné oprávnění k vedení plavidla

d) pronájem rekreačních plavidel v tuzemsku, k jejichž vedení není potřebné příslušné oprávnění k vedení plavidla

e) vnitrozemská lodní doprava

f) ubytovací služby v tuzemsku i zahraničí, resp. zprostředkování ubytování v tuzemsku i zahraničí

g) dopravní služby v cestovním ruchu

h) ubytovací, stravovací, dopravní a jiné služby zajišťované zprostředkováním u jiných dodavatelů

CK SP Praha uzavřela u České podnikatelské pojišťovny a.s. pojistnou smlouvu o povinném pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 159/1999 Sb. Číslo pojistné smlouvy: 0201601850.

Smluvní vztah mezi zákazníkem a CK SP Praha, resp. příslušnou charterovou společností vzniká uzavřením Smlouvy o pronájmu rekreačního plavidla (event. Závazné rezervace plavidla), tj. podpisem zákazníka, případně podpisem jeho zákonného zástupce na nájemní smlouvě (závazné rezervaci) a jejím potvrzením CK SP Praha. Při elektronickém (e-mailovém) odbavení se za okamžik uzavření Smlouvy o pronájmu rekreačního plavidla považuje úhrada (závdavku / zálohové či celkové) platby dle platebních údajů na příslušné faktuře (závdavku / zálohové faktuře) na účet společnosti SP Praha s.r.o.

Případný podpis závazné objednávky rekreačního plavidla nahrazuje do doby uzavření nájemní smlouvy tuto v plném rozsahu.

Předáním podepsané objednávky, resp. nájemní smlouvy zákazník stvrzuje, že je mu znám plný obsah smlouvy a souhlasí s ním, že obdržel všechny přílohy tvořící nedílnou součást smlouvy a že všechny smluvní podmínky uznává  a souhlasí s nimi.

Potvrzením objednávky, resp. smlouvy o pronájmu plavidla se CK SP Praha zavazuje zákazníkovi zabezpečit služby v dohodnutém rozsahu a kvalitě v souladu se sjednanými podmínkami. Za smluvní závazky spolucestujících ručí objednavatel jako za vlastní.

Pronajímatel (zastoupený CK SP Praha) je povinen dodržet veškeré body smlouvy o pronájmu, zvláště zajistit včasné přistavení plavidla na smluveném místě (ve smluveném přístavu), přičemž plavidlo musí být v řádném technickém stavu, čisté, s odpovídajícím přístrojovým a bezpečnostním vybavením, s dostatečnou zásobou provozních kapalin (olej, mazací tuk apod.) a s dostatečně plnou palivovou nádrží. Plavidlo musí být po všech stránkách schopné bezproblémové plavby. Případná závada na bočním šroubu vzniklá při průběhu plavby není považována za závadu omezující plavbu a nemá vliv na vlastní použitelnost lodě. Pronajímatel si v naléhavých případech vyhrazuje právo na otočení směru jednosměrné plavby, případně na úplné zrušení režimu jednosměrné plavby. V případě neočekávatelných událostí (přírodní katastrofy, povodně, terorismus, uzávěra plavební cesty z důvodu opravy nebo nehody, extrémní sucho omezující plavební provoz apod.) si pronajímatel vyhrazuje právo na změnu výchozího / cílového přístavu.

Ostatní záležitosti individuálního charakteru (parkování, pojištění a odpovědnost za provoz plavidla, předzásobení lodě potravinami, nadstandardní služby atd.) jsou vždy obsaženy v konkrétní smlouvě o pronájmu.

Pronajímatel nenese trestně-právní odpovědnost za škody a zranění, pokud nejsou způsobeny následkem nedostatků plavidla.

Nájemce (zákazník) je povinen používat plavidlo řádným způsobem a dodržovat příslušné předpisy platné pro plavbu. Podle svých možností je povinen zabránit jakékoliv škodě na plavidle (plavidlech) jakož i na ostatních zařízeních vodní cesty apod. Nájemce je rovněž povinen dbát o svoji bezpečnost a o ochranu majetku na plavidle.

Nájemce nesmí přenechat plavidlo třetí osobě. Nájemce rovněž nesmí provádět jakékoliv úpravy plavidla, nebo bez souhlasu pronajímatele realizovat opravy plavidla. Nájemce nesmí užívat plavidla ke komerčním účelům. Veškeré podstatnější závady a škody na plavidle vzniklé je nájemce povinen bezodkladně ohlásit pronajímateli. Domácí zvířata je nájemce povinen nahlásit přímo při prvotní objednávce plavidla.

Nájemce (resp. vůdce plavidla, tj. ten, kdo v době vzniku případné události plavidlo řídil) nese trestně-právní odpovědnost za jím způsobené nehody z titulu porušení platných plavebních předpisů.

Nájemce je povinen vrátit plavidlo včas, na stanoveném místě a v řádném stavu. Pronajímatel je oprávněn při zjištění závad požadovat od nájemce finanční náhradu.

Konkrétní nájemní smlouva může některé body tohoto odstavce doplňovat nebo i pozměňovat.

III. Cenové a platební podmínky

CK SP Praha má právo na zaplacení služby před jejím poskytnutím a zákazník je povinen uhradit cenu služby před jejím čerpáním. Ceny služeb jsou cenami sjednanými mezi CK SP Praha a zákazníkem. Cena za dohodnuté služby je vždy uvedena v nájemní smlouvě.

Výše záloh a časový rozvrh plateb je u pronájmu rekreačních plavidel v zahraničí sjednán takto:

Záloha (závdavek) ve výši 50% je při hotovostní platbě splatná ihned okamžikem vzniku smluvního vztahu (podpis závazné objednávky rekreačního plavidla, podpis nájemní smlouvy). Při bezhotovostní platbě je záloha (závdavek) ve výši 50% splatná do 3 pracovních dnů od vzniku smluvního vztahu (podpis závazné objednávky plavidla,  resp. nájemní smlouvy). V případě bezhotovostní platby je možné variantně realizovat tzv. rezervační platbu objednávky – tzn. do 3 pracovních dnů od vzniku smluvního vztahu (podpis závazné objednávky rekreačního plavidla, podpis nájemní smlouvy) bezhotovostně uhradit 2000 Kč a zbytek zálohy / závdavku (50% mínus již uhrazené 2000 Kč) uhradit do 14 dnů. Rezervační platbu objednávky je však nutno vždy individuálně předjednat.

Doplatek je nutno uhradit CK SP Praha na základě faktury do 7 týdnů před prvním dnem pronájmu.

Výše záloh a časový rozvrh plateb je u pronájmu rekreačních plavidel v tuzemsku sjednán takto:

Záloha / závdavek ve výši 50% (výše je stanovena ve smlouvě o pronájmu rekreačního plavidla) je při hotovostní platbě splatná ihned okamžikem vzniku smluvního vztahu (podpis závazné objednávky rekreačního plavidla), při bezhotovostní platbě je záloha / závdavek v uvedené výši splatná do 3 pracovních dnů od podpisu závazné objednávky plavidla.

Doplatek je nutno uhradit CK SP Praha na základě faktury do 14 dnů před prvním dnem pronájmu.

Náklady přímo související s plavbu (poplatky za zvednutí mostů, použití zdymadla,  přístavní poplatky jakož i úhrada pohonných hmot) nejsou zahrnuty v ceně pronájmu – jsou hrazeny  zákazníkem v místě plnění služby.

Výše záloh a časový rozvrh plateb u ostatních služeb je sjednán takto:

Záloha ve výši 50% z ceny služby je splatná ihned vznikem smluvního vztahu (při platbě v hotovosti) nebo do doby splatnosti vystaveného zálohového dokladu (zálohová faktura, zálohová složenka apod.) Doplatek je nutno uhradit CK SP Praha nejpozději 4 týdny před prvním dnem čerpání služby.

Nedojde-li ve stanovené lhůtě k úhradě zálohy (závdavku), stává se objednávka nebo smlouva neplatnou a objednaná služba je bez upozornění zákazníka stornována.

Vznikne-li smluvní vztah mezi CK SP Praha a zákazníkem ve lhůtě kratší než je stanovená lhůta pro doplatek dané služby, je zákazník povinen uhradit 100% stanovené ceny služby ihned při vzniku smluvního vztahu, nebo do doby splatnosti vystaveného dokladu. Neučiní-li tak, stává se smlouva (objednávka) neplatnou a objednaná služba je stornována.

Způsob úhrady:

- hotově v síti provozoven CK SP Praha nebo u autorizovaných prodejců

- platební kartou v centrální rezervační kanceláři SP Praha

- složenkou CK SP Praha nebo složenkou autorizovaných prodejců

- bankovním převodem nebo vkladem, ale pouze na základě vystavené faktury CK SP Praha nebo faktury vystavené autorizovaným prodejcem. Jako variabilní symbol je vždy nutné uvádět číslo vystavené faktury

Krátkodobé pronájmy plavidel do 90 dní v rámci EU (mimo území ČR) spadají do zvláštního režimu DPH a nelze na ně nárokovat odpočet DPH!

IV. Práva a povinnosti

Zákazník má právo zejména na řádné poskytnutí sjednaných a zaplacených služeb včetně veškerých informací těchto služeb se týkajících, odstoupení od smlouvy za daných podmínek, ochranu osobních dat a informací, proškolení z plavebních zvyklostí a komplexní přípravu před vyplutím.

Pokud zákazník (nájemce) závažným způsobem porušuje doplňkové ustanovení smlouvy o pronájmu a tyto „Všeobecné smluvní podmínky“, je pronajímatel oprávněn nájemní smlouvu vypovědět a okamžitě odebrat plavidlo.

V. Stornovací podmínky:

Na veškeré služby cestovního ruchu poskytované CK SP Praha s.r.o. má klient právo uzavřít pojištění stornovacích poplatků; toto pojištění je nutné uzavřít v okamžiku sjednání služby. Pozdější uzavření pojištění stornovacích poplatků není možné.

Výše storna  se liší v závislosti na druhu poskytované služby:

Pronájem rekreačních plavidel v zahraničí:

- do 49 dní před začátkem pronájmu 50% z celkové ceny pronájmu

- do 7 dnů před začátkem pronájmu 90% z celkové ceny pronájmu

- 6 dnů a méně dnů před začátkem pronájmu 100% celkové ceny pronájmu

Tyto podmínky neplatí, navrhne-li jedna strana alternativu akceptovatelnou pro strany obě. Vrátí-li nájemce plavidlo pozdě nebo na jiném místě, má pronajímatel právo na náhradu škody.

Pronájem rekreačních plavidel v tuzemsku:

- do 180 dní před začátkem pronájmu 10% z celkové ceny pronájmu

- do 7 dnů před začátkem pronájmu 50% z celkové ceny pronájmu

- 6 dnů a méně dnů před začátkem pronájmu 100% celkové ceny pronájm

Vrátí-li nájemce plavidlo pozdě nebo na jiném místě, má pronajímatel právo na náhradu škody.

Trajektové lístky (rezervační systém Trajektové Lístky.cz):

- platí vždy podmínky dopravce, minimální výše storna je 20% z ceny trajektových lístků. Vystavené trajektové lístky jsou v určených případech nevratné.

Ostatní služby cestovního ruchu:

- platí podmínky poskytovatele dané služby cestovního ruchu, které jsou nedílnou přílohou příslušné (cestovní) smlouvy

Nečerpá–li zákazník službu cestovního ruchu bez předchozího odstoupení od smlouvy, hradí 100% předem stanovené ceny. CK SP Praha má právo odečíst odstupné od složené zálohy nebo zaplacené ceny. Při určení počtu dnů pro výpočet odstupného se do stanoveného počtu dnů započítává i den, kdy nastaly účinky odstoupení od smlouvy. Do počtu dnů se nezapočítává den nástupu.

VI. Reklamace:

Zákazník je povinen své případné požadavky neprodleně oznámit. V případě reklamace je zákazník povinen uplatnit své požadavky na závady bez zbytečného odkladu přímo u poskytovatele služeb v místě čerpání služby tak, aby mohly být případné nedostatky odstraněny ihned na místě. Pokud toto není možné, sepíše zákazník s poskytovatelem služeb písemnou reklamaci. Pokud nebude reklamace podána okamžitě, zmenšuje se nebo zaniká nárok zákazníka na náhradu později vzniklých škod, kterým by mohl včasným podáním zabránit.

Předmětem reklamací nemohou býti případné drobné odchylky lodě od katalogového vyobrazení či výbavy, změna režimu (otočení) či úplné zrušení jednosměrné plavby, v odůvodněných případech též změna výchozího/cílového přístavu, porucha bočního šroubu, škody na majetku nájemce, změny provozních dob plavebních komor a zvedacích či otočných mostů, částečné omezení plavby vzniklé nepřízní počasí, plavební nehodou či živelnou katastrofou. Předmětem reklamace rovněž nemůže být délka trvání předávky plavidla

Pokud případná závada na plavidle není způsobena nájemcem a daný stav neschopnosti plavby plavidla překročí lhůtu 24 hodin, má pronajímatel povinnost uhradit nájemci zpětně částku odpovídající době, kdy plavidlo nebylo schopné plavby v čase, kdy to plavební podmínky dovolovaly (tma, zastavení plavby apod.)

Pokud má zákazník zpoždění a přijede do domovského přístavu k předávce později než v 19 hodin, bude mu umožněno v rámci možností přenocování na plavidle, nicméně vlastní předávka se překládá na další den ráno. Přeložení předávky na další den z důvodu pozdního příjezdu nezakládá právo na přednostní odbavení ani na kompenzaci času stráveného přeloženou předávkou.

VII. Závěrečná ustanovení

Předáním podepsané cestovní, resp. nájemní smlouvy zákazník vyslovuje souhlas s tím, aby CK SP Praha v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zák. č. 101/2000 Sb. zpracovávala chráněná osobní data zákazníka včetně rodných čísel. Poskytnuté osobní údaje zákazníka je CK SP Praha oprávněna zpracovávat za účelem nabízení svých služeb a akviziční činnost. Zákazník má právo souhlas se zpracováním jeho osobních dat kdykoliv písemně odvolat.

Při zakoupení služby, jejíž organizátorem je jiná cestovní kancelář nebo agentura v síti provozoven CK SP Praha, přijímá zákazník všeobecné smluvní podmínky organizující CK

Tyto podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 16.10.2015. Dnem 16.10.2015 pozbývají platnost „Všeobecné smluvní podmínky CK SP Praha s.r.o.“ ze dne 16.10.2013.

Zákazník uzavřením příslušné smlouvy (Smlouva o pronájmu rekreačního plavidla, Cestovní smlouva, Přepravní smlouva atd.) potvrzuje, že těmto Podmínkám rozumí a v plném rozsahu je respektuje

V Praze dne 16.10.2015

Sledujte nás na Instagramu  Přidejte si nás na FacebookuLodní škola   I   Lodní oslavy  |   Učebnice VMP